Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua LCG

Thông báo thực hiện quyền mua LCG
Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần LICOGI 16
Mã chứng khoán: LCG
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 10/3
Giá phát hành: 10.000 đồng
Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 24/12/2019 Tới ngày 13/01/2020
Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 24/12/2019 Tới ngày 15/01/2020

IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua LCG phát hành thêm Từ ngày 24/12/2019 Tới ngày : 15/01/2020. Điện thoại hỗ trợ: 024.44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan