Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán

1. HỒ SƠ LƯU KÝ BAO GỒM

  • Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
  • CMND/ Hộ chiếu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Khách hàng là cá nhân hoặc Đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng) nếu Khách hàng là tổ chức.
  • Phiếu gửi chứng khoán.

2. QUY ĐỊNH LƯU KÝ TẠI VIX

Khách hàng có chứng khoán trực tiếp đến Quầy Lưu ký của VIX để thực hiện thủ tục lưu ký.
VIX sẽ thông báo kết quả lưu ký cho Khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. HƯỚNG DẪN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN 

Khách hàng nắm giữ sổ cổ đông/ chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty đại chúng, trước khi giao dịch cần thực hiện lưu ký vào tài khoản mở tại Công ty Chứng khoán. Hướng dẫn lưu ký:

Bước 1:  Khách hàng mở tài khoản nếu chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại VIX

Bước 2: Khách hàng đến trực tiếp các Quầy lưu ký của VIX. Các hồ sơ cần có:

   –   Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).

   –   Mang theo CMND/CCCD bản gốc còn hiệu lực

   –   Điền thông tin vào ‘Phiếu gửi chứng khoán’ bao gồm:

   –   Mẫu 06A nếu thông tin không sai lệch hoặc mẫu 06B nếu sai khác về ngày cấp của CMND/CCCD

   –   Mẫu 06C ( khách hàng tự khai báo số lượng cổ phiếu nhận được từ quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng nếu có)

*Đối với số lượng cổ phiếu nhận được từ quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng, nhà đầu tư khi bán chứng khoán được chia thưởng, được trả cổ tức sẽ bị khấu trừ thêm 5% thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = Số lượng cổ phiếu nhận được do cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng x Giá bán x 5%

   –   Trường hợp giá bán cổ phiếu lớn hơn hoặc bằng mệnh giá thì giá tính thuế sẽ bằng mệnh giá

   –   Trường hợp giá bán cổ phiếu nhỏ hơn mệnh giá thì giá tính thuế sẽ là giá bán tại thời điểm bán.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ:

   –   Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ VIX thực hiện gửi hồ sơ tái lưu ký lên VSD cho khách hàng.

   *  Lưu ý: Trường hợp NĐT có sự sai khác về SĐKSH tại TCPH thì NĐT phải điều chỉnh thông tin tại TCPH trước khi thực hiện lưu ký chứng khoán tại VIX.

Bước 4: Sau khi VIX hoàn thiện hồ sơ lưu ký và VSD phê duyệt, số lượng chứng khoán lưu ký này sẽ được ghi có vào tài khoản của Khách hàng tại VIX.

   –   Số chứng khoán này được hạch toán theo đúng loại chứng khoán của Khách hàng đang sở hữu và gửi tin nhắn thông báo tới khách hàng.

   –   Thông thường, thời gian để hoàn tất thủ tục lưu ký là từ 03-05 ngày làm việc kể từ ngày VIX nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (không bao gồm thời gian điều chỉnh thông tin – nếu có).