Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ

 1. Giới thiệu về giao dịch ký quỹ
  Giao dịch ký quỹ: là sản phẩm hỗ trợ vốn mà VIX cung cấp cho KH để KH thực hiện giao dịch mua các mã chứng khoán theo danh sách quy định của VIX và phù hợp với quy định của pháp luật.
  Kênh đăng ký: 
  – Tại trụ sở của VIX
  – Qua nhân viên quản lý tài khoản
 2. Đặc điểm của sản phẩm
  Đối tượng áp dụng: KHCN, tổ chức trong nước có tài khoản GDCK thông thường mở tại VIX.
  Thời gian hỗ trợ vốn: 90 ngày ( có thể gia hạn thêm 90 ngày/ 1 lần gia hạn, số lần gia hạn linh hoạt tùy từng thời kỳ nhưng tối đa không quá 3 lần gia hạn cho cùng 1 khoản vay)
  Lãi suất cho vay: 13%/năm và thay đổi theo từng thời kỳ. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn.
  Hạn mức cho vay: hạn mức lần đầu 4 tỷ và xét tăng hạn mức trong quá trình giao dịch
  Chứng khoán cho vay: Nằm trong danh mục chứng khoán GDKQ của VIX
  Tỷ lệ cho vay: tối đa 50%
 3. Ưu điểm của sản phẩm
  Không cần ký hồ sơ mỗi lần vay
  Danh mục các mã chứng khoán cho vay đa dạng và được VIX điều chỉnh theo tình hình thị trường
  Chứng khoán chờ về và chứng khoán vừa khớp lệnh đều được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay
  Tiền bán chứng khoán chờ về được tính vào sức mua mà không cần thực hiện ứng trước tiền bán
  Tự động giải ngân, thu nợ tự động khi tài khoản có tiền.
  Cho phép đảo nợ các khoản vay
 4. Bộ tỉ lệ trong GDKQ
  4.1 Tỉ lệ ký quỹ thực tế (Rtt)
  Tỷ lệ ký quỹ thực tế của Khách hàng (Rtt) được tính theo công thức sau:
  Rtt=(TAR)/(max (0,D)
  Trong đó: 
  – Rtt: là tỷ lệ ký quỹ thực tế của tiểu khoản.
  – TAR: Giá trị TSĐB là giá trị của các chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ và các quyền phát sinh từ chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ có trong TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của VIX;
  – D: Nợ quy đổi là tổng giá trị nợ thực tế (bao gồm dư nợ ký quỹ, nợ phí lưu ký và các loại nợ khác nếu có) trừ tiền mặt và trừ tiền bán chứng khoán chờ về còn có thể ứng trên TKGDKQ
  4.2 Các tỉ lệ khác
  VIX áp dụng các tỷ lệ liên quan đến giao dịch ký quỹ như sau:
  – Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (Rbđ)= 100%
  – Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Rdt) = 77%
  – Tỷ lệ bán giải chấp hoặc tỷ lệ xử lý (Rxl)= 71.43%
  Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về bộ tỷ lệ áp dụng, VIX sẽ thông báo cho KH về các tỷ lệ liên quan tới giao dịch ký quỹ này trên trang web của VIX hoặc trực tiếp gửi thông tin đến Khách hàng theo các phương thức đã được thỏa thuận theo Hợp đồng GDKQ.
 5. Nguyên tắc trả nợ
  Khi tài khoản có tiền, hệ thống sẽ tự động thu nợ vào cuối ngày.
  Thứ tự trả nợ:
  – Trả nợ theo tuổi nợ, các món nợ nào đến hạn sớm nhất sẽ đươc ưu tiên trả nợ trước.
  – Trả nợ lãi trước, nợ gốc sau.