Quy định giao dịch Trái phiếu riêng lẻ

Quy định giao dịch Trái phiếu riêng lẻ

Thời gian giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao Động.

Phiên giao dịch   Giờ giao dịch
Phiên thỏa thuận I 09:00 – 11:30
Nghỉ trưa 11:30 – 13:00
Phiên thỏa thuận II 13:00 – 14:45
 • Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu.
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu.
 • Đơn vị yết giá: 01 đồng.
 • Ngày giao dịch (ngày T) là ngày trái phiếu riêng lẻ được giao dịch và khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán.
 • Thời hạn thanh toán: ngày T
 • Quy định sửa/hủy lệnh:
  • Lệnh đã được xác lập: Không được sửa/ hủy lệnh.
  • Lệnh chưa được xác lập: Được phép sửa/hủy lệnh
 • Loại hình giao dịch: Mua bán thông thường.
 • Thỏa thuận điện tử: Là hình thức giao dịch trong đó thành viên giao dịch nhập lệnh chào mua/chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch.
 • Thỏa thuận thông thường: Là hình thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch TPRL để xác lập giao dịch và thực hiện thanh toán.

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch TPRL. Khách hàng có thể đặt lệnh sau ngày đăng ký giao dịch TPRL 01 ngày.

Danh mục hồ sơ mẫu:

 • Trường hợp khách hàng đã có TKGD chứng khoán tại VIX:
  • Yêu cầu mở tiểu khoản cho TKGD Trái phiếu DN riêng lẻ theo mẫu VIX
  • Cung cấp hồ sơ chứng minh là nhà đầu tư chuyên nghiệp (nếu có)
 • Trường hợp Khách hàng chưa có TKGD Chứng khoán tại VIX:
  • Hợp đồng mở TKGD chứng khoán
  • Hợp đồng giao dịch trực tuyến và Giấy đăng ký dịch vụ
  • Yêu cầu mở tiểu khoản cho TKGD Trái phiếu DN riêng lẻ theo mẫu VIX
  • Cung cấp hồ sơ chứng minh là nhà đầu tư chuyên nghiệp (NĐTCN) (nếu có)

Bước 2: Hướng dẫn giao dịch

Đối với KH Mua:

(1) Là “nhà đầu tư chuyên nghiệp” (NĐTCN), Thời gian hiệu lực NĐTCN: còn hiệu lực

(2) Thông tin đặt lệnh (trên phiếu lệnh/ hồ sơ GD): có phiếu lệnh điền đầy đủ thông tin theo quy định, điền đầy đủ thông tin và ký Phụ lục V – Văn bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu
(Kèm theo Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ)

(3) KH cần ký quỹ 100% số dư tiền vào Tài khoản để thực hiện giao dịch

– Đối với KH Bán:

(1) KH có Số lượng TP đặt bán ≤ Số dư TPDNRL (trạng thái tự do GD)

(2) Thông tin đặt lệnh: có phiếu lệnh điền đầy đủ thông tin theo quy định, điền đầy đủ thông tin.

Khi mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Nhà đầu tư phải đáp ứng là Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp và ký xác nhận Mẫu bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu.

 • Bước 1: Quý khách điền và ký giấy yêu cầu xác nhận tư cách NĐTCN theo mẫu và gửi các tài liệu cần thiết cho VIX.
STT Đối tượng được xác định tư cách NĐTCKCN Tài liệu xác định tư cách NĐTCKCN
1 Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy tờ tương đương khác.
2 Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch. – Tổ chức niêm yết, tổ chức giao dịch: quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch – Tổ chức khác: GCN ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.
3 Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. – CMND/CCCD
– Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.
4 Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 2 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường tại ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. – CMND/CCCD
– Xác nhận của CTCK nơi NĐT mở tài khoản giao dịch thể hiện danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của NĐT có giá trị tối thiểu 2 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường tại ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5 Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (năm liền trước năm mua trái phiếu). – CMND/CCCD
– Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất.
 • Bước 2: VIX kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ do khách hàng cung cấp.
 • Bước 3: VIX cấp văn bản xác nhận tư cách NĐTCN khi các thông tin và tài liệu cung cấp được xác nhận hợp lệ và đáp ứng yêu cầu.