Quy định công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan

Quy định công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan

Căn cứ:

  • Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán;
  • Công văn số 5876/UBCK-VP ngày 25/08/2023 của UBCK NN về việc triển khai phương án thực hiện kiểm soát nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ thuộc các tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch trên 3 sàn UPCoM, HOSE và HNX.

Để đảm bảo giao dịch của Quý khách một cách thuận lợi, nhanh chóng và tuân thủ theo yêu cầu của UBCK NN, VIX đề nghị Quý Khách hàng thuộc đối tượng phải CBTT (là người nội bộ, người có liên quan đến mã chứng khoán giao dịch) thực hiện báo cáo/CBTT tuân thủ theo quy định tại TT 96/2020/TT-BTC. Đồng thời, hỗ trợ cung cấp thông tin cho VIX về việc đã hoàn tất nghĩa vụ CBTT (nội dung CBTT của Quý khách cần được Sở GDCK CBTT trên trang web của Sở) trước khi thực hiện giao dịch tại VIX.

VIX xin lưu ý tới Quý Khách một số nội dung quan trọng liên quan tới nghĩa vụ báo cáo, CBTT, cụ thể như sau:

1. NNB, NCLQ phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ).

2. Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII hoặc Phụ lục XIV ban hành kèm theo TT 96/2020/TT-BTC;

3. Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán.

4. Người nội bộ và người có liên quan không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm trong cùng một đợt đăng ký, giao dịch và chỉ được đăng ký, thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó; ngoại trừ trường hợp công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là người có liên quan của người nội bộ thực hiện đăng ký, giao dịch mua và bán chứng khoán cho các quỹ ETF hoặc đầu tư theo chỉ định của khách hàng ủy thác tuy nhiên phải đảm bảo từng khách hàng ủy thác không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán trong cùng một đợt đăng ký;

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này;

(Chi tiết Quý Khách có thể tham khảo quy định tại Điều 33 TT 96/2020/TT-BTC)

Rất mong Quý khách phối hợp cùng VIX trong việc cung cấp thông tin về việc hoàn tất nghĩa vụ báo cáo/CBTT để hướng tới sự thuận lợi trong quá trình giao dịch của Quý khách tại VIX.

Mọi thông tin thắc mắc, xin Quý Khách liên hệ Nhân viên quản lý tài khoản hoặc liên hệ Tổng đài 024.4456.8888 để được giải đáp.