Quy định giao dịch UPCOM

Quy định giao dịch UPCOM

Phiên Phương thức giao dịch   Giờ giao dịch
Phiên sáng Khớp lệnh liên tục 09:00 – 11:30
Giao dịch thỏa thuận 09:00 – 11:30
Nghỉ trưa                                     11:30 – 13:00
Phiên chiều Khớp lệnh liên tục 13:00 – 15:00
Giao dịch thỏa thuận 13:00 – 15:00

Khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. Giá khớp là mức giá của các lệnh giới hạn đối ứng đang nằm chờ trên sổ lệnh.

Khớp lệnh thỏa thuận: Là phương thức giao dịch mà bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/ bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.

Ưu tiên về giá:
 • Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 • Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
Ưu tiên về thời gian:
 • Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.
 • Đối với lô chẵn: 100 cổ phiếu
 • Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
 • Đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận: 01 cổ phiếu.
 • Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.
 • Đơn vị yết giá đối với cổ phiếu: 100 đồng
 • Đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận là 01 đồng.
 • Lệnh giao dịch là lệnh giới hạn (LO). Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi bị huỷ bỏ hoặc đến khi kết thúc thời gian giao dịch.
 • Lệnh LO là:
  • Lệnh mua cổ phiếu tại một mức giá xác định hoặc thấp hơn mức giá xác định;
  • Lệnh bán cổ phiếu tại một mức giá xác định hoặc cao hơn mức giá xác định

1. Sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh:

Việc sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.

2. Sửa/hủy lệnh LO: Lệnh LO được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:

a) Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi nếu chỉ sửa giảm khối lượng.

b) Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/hoặc sửa giá.
3. Sửa/hủy lệnh giao dịch thỏa thuận:

 • Lệnh giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống giao dịch không được phép hủy.
 • Trong thời gian giao dịch, trường hợp đại diện Công ty chứng khoán nhập sai lệnh, lệnh chỉ được sửa nếu xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư; được bên đối tác đồng ý và được SGDCKHN chấp thuận.