Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Nội dung: Ngày 07/09/2020 Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã gửi Thông báo đến Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (mã chứng khoán VIX) để đăng ký mua vào 4.000.000 cổ phiếu VIX. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 10/09/2020 đến ngày 08/10/2020. 
Chi tiết theo tệp đính kèm:

IBSC_ThongbaoGDCPcuanguoinoibo_NguyenThiTuyet.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan