Tin tức khác

Tin tức khác

ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Thăng Long – CTCP

Địa chỉ: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và công nghiệp; Dịch vụ phụ trợ xây dựng cầu đường; ….

Vốn điều lệ: 419.080.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 194.565.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.500.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 10.500.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/05/2022 đến 16h00 ngày 14/06/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/06/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 21/06/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/06/2022 đến ngày 27/06/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 21/06/2022 đến ngày 27/06/2022

File đính kèm:

  1. quy che dau gia.doc
  2. Ban CBTT.pdf
  3. Quyet dinh so 1001 cua Thu tuong.pdf
  4. Quyet dinh so 67 vv phe duyet PA CNV.pdf
  5. Giay chung nhan DKKD cua TTL.pdf
  6. Xac nhan so huu CP cua TTL.pdf
  7. Thong bao so 990 UBQLVNN.pdf
  8. BCTC HN 2021.PDF

8.1 BCTC rieng 2021.PDF

8.2 BCTC rieng Quy I.2022.PDF

8.3 BCTC hop nhat Quy I.2022.PDF

Leave a Reply

Bài viết liên quan