Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên do TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên

Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại đất, hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp …

Vốn điều lệ: 140.833.570.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Giá khởi điểm: 316.213.000.000 đồng/ lô cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.919.957 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:   0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h ngày 12/05/2022 đến 16h00 ngày 01/06/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/06/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 08/06/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/06/2022 đến 16 giờ ngày 14/06/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 08/06/2022 đến ngày 15/06/2022

File đính kèm:

Ban cong bo thong tin.PDF

BCTC kiem toan 2019.pdf

BCTC kiem toan 2020.pdf

BCTC kiem toan 2021.pdf

CV 990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

CV3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf

Dieu le HTTN.pdf

DKKD HTTN.pdf

Giay chung nhan so huu co phan cua SCIC tai HTTN.PDF

NQ HDTV phe duyet phuong an chuyen nhuong cua SCIC tai HTTN.PDF

Qd phe duyet phuong an ban co phan cua SCIC tai HTTN.PDF

Quy che dau gia co phan CTCP Phat trien ha tang KCN Thai Nguyen.docx

Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan