Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
DO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Địa chỉ: Số 40 dướng số 1 khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa giữa các cảng trong nước và quốc tế

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 22.300 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.323.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 29/12/2023 đến 15h30 ngày 22/01/2024

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/01/2024

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 29/01/2024

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 03/02/2024

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 30/01/2024 đến ngày 02/02/2024

File đính kèm:

1. Quy che dau gia.doc

2. Ban cao bach.pdf

3. CV xac nhan co phan.pdf

4. Dieu le.pdf

5. Giay CNCB co phieu.pdf

6. GPKD.pdf

7. BCTC nam 2021.pdf

8. BCTC nam 2022.pdf

9. BCTC quy 3 nam 2023.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan