Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp bảng tủ điện cao áp, trung áp, hạ áp và các tủ bảng thông tin – viễn thông, các vật tư, thiết bị điện khác.

Vốn điều lệ: 88.485.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.200 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.323.616 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 08/11/2023 đến 15h30 ngày 28/11/2023

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/12/2023

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 05/12/2023

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/12/2023 đến 16 giờ ngày 11/12/2023

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 11/12/2023

File đính kèm:

1.Giay chung nhan chao ban co phieu NEEM ra cong chung.pdf

10.BCTC soat xet ban nien 2023 cua CTCP Thiet Bi dien Mien Bac.pdf

11.BCTC Quy III.2023 do Cong ty lap.pdf

12.Giay xac nhan so huu co phan cua EVNNPC.pdf

13.Quyet dinh 109 cua HDTV EVNNPC thong qua bien phap dam bao tuan thu SHNN.pdf

14.Dieu le CTCP Thiet bi dien Mien Bac.pdf

15.Giay chung nhan DKDN CTCP Thiet bi dien Mien Bac.pdf

16.Dieu le Tong Cong ty Dien luc Mien Bac.pdf

17.Giay chung nhan DKDN TCT Dien luc Mien Bac.pdf

2.Thong bao chao ban co phieu ra cong chung thong qua dau gia.pdf

3.Ban cao bach chao ban co phieu NEM ra cong chung.pdf

4.Nghi quyet 201 HDTV thong qua du thao Phuong an chao ban cp.pdf

5.Quyet dinh 1727 thong qua Phuong an va Phuong an chao ban.pdf

6.Nghi quyet 220 HDTV thong qua sua doi Lo trinh thuc hien trong Phuong an cb.pdf

7.Van ban 5774 cua EVN ve viec thuc hien thoai von cua EVNNPC tai NEEM.pdf

8.BCTC kiem toan nam 2021 cua CTCP Thiet bi dien Mien Bac.pdf

9.BCTC kiem toan nam 2022 cua CTCP Thiet bi dien Mien Bac.pdf

Quy che dau gia co phan_CTCP Thiet bi dien Mien Bac.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan