Hoạt động & Dịch vụ

Hoạt động & Dịch vụ

Bảo lãnh phát hành

Gần 20 năm hoạt động hiệu quả trên thị trường chứng khoán, VIX có hiểu biết sâu sắc về hoạt động của các doanh nghiệp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam. VIX cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ Tư vấn tới các doanh nghiệp.

Các dịch vụ Tư vấn Tài chính doanh nghiệp và Bảo lãnh phát hành VIX cung cấp bao gồm:

Tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch

 • Tư vấn đại chúng hóa doanh nghiệp;
 • Tư vấn đăng ký cổ phiếu/trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
 • Tư vấn niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)/Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc đăng ký giao dịch UPCOM;
 • Tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp.

Tư vấn phát hành chứng khoán (cổ phiếu/trái phiếu):

 • Tư vấn phát hành cổ phiếu/trái phiếu riêng lẻ/ra công chúng; Tư vấn chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO);
 • Bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành.

Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Phân tích và đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp;
 • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính, quản trị của doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp phù hợp;
 • Đề xuất các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc.

– Tư vấn M&A

 • Xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tượng sáp nhập/thâu tóm;
 • Khảo sát và xác định giá trị doanh nghiệp để M&A;
 • Tư vấn thẩm định chuyên sâu (Due Diligence);
 • Tư vấn lựa chọn phương thức mua bán sáp nhập;
 • Tư vấn thẩm định pháp lý liên quan;
 • Tư vấn tái cấu trúc nguồn vốn và xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn.

Leave a Reply

Bài viết liên quan