Hoạt động & Dịch vụ

Hoạt động & Dịch vụ

Lưu ký Chứng khoán

Hệ thống quản lý hiện đại của VIX cho phép quản lý tài sản của khách hàng một cách tốt nhất, nhanh chóng, minh bạch và đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của Khách hàng

Nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) quản lý, các nghiệp vụ cụ thể:

  • Tái lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ;
  • Đề nghị rút chứng khoán đã lưu ký;
  • Chuyển khoản chứng khoán không qua sàn;
  • Phong tỏa chứng khoán để thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba;
  • Thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán đã lưu ký.

Leave a Reply

Bài viết liên quan