Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Địa chỉ: Số 44 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê văn phòng, kinh doanh và phát hành sách ….

Vốn điều lệ: 679.099.600.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 15.700 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.790.996 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 06/03/2024 đến 15h30 ngày 25/03/2024

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2024

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 02/04/2024

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/04/2024 đến ngày 08/04/2024

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 02/04/2024 đến ngày 08/04/2024

File đính kèm:

  1. Quy che dau gia.docx
  2. Ban CBTT.pdf
  3. QD phe duyet PA ban cp cua SCIC tai VNB.pdf
  4. Dieu le.pdf
  5. CV xac nhan so huu cp.pdf
  6. Giay DKKD.pdf
  7. BCTC quy 3.2023.pdf
  8. BCTC kien toan 2021.pdf
  9. BCTC kiem toan 2022.pdf

 

Trả lời

Bài viết liên quan