Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN DO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn

Địa chỉ: 442 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ vận tải, kho bãi

Vốn điều lệ: 43.095.500.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 22.600 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 437.400 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 15/03/2024 đến 15h30 ngày 03/04/2024

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/04/2024

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 10/04/2024

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/04/2024 đến ngày 11/04/2024

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 11/04/2024 đến ngày 16/04/2024

File đính kèm:

  1. Quy che dau gia.pdf
  2. Ban cao bach.pdf
  3. Quyet dinh 266.pdf
  4. Giay CNCB SHC.pdf
  5. Dieu le cong ty SHC.pdf
  6. DKKD SHC.pdf
  7. Cong van xac nhan.pdf
  8. BCTC_SHC_2023_truoc kiem toan.pdf
  9. BCTC 2022 SHC kiem toan.pdf
  10. BCTC 2021 SHC kiem toan.pdf

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan