Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua VC3

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty Cổ phần xây dựng số 3
Mã chứng khoán: VC3
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2019
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 1/1
Giá phát hành: 10.000 đồng
Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 05/12/2019
Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 20/12/2019
IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VC3 phát hành thêm Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 20/12/2019. Điện thoại hỗ trợ: 024.44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan