Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua TDT

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
Mã chứng khoán: TDT
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2019
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 10/3
Giá phát hành: 10.000 đồng
Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 11/12/2019
Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 16/12/2019
IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TDT phát hành thêm Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 16/12/2019. Điện thoại hỗ trợ: 024.44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan