Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua SCI

Thông báo thực hiện quyền mua SCI
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SCI
Mã chứng khoán: S99
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2020
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 21/5
Giá phát hành: 10.000 đồng
Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày : 27/02/2020 Tới ngày : 12/03/2020
Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày : 27/02/2020 Tới ngày : 17/03/2020
IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SCI phát hành thêm Từ ngày: 19/02/2020 Tới ngày: 09/03/2020. Điện thoại hỗ trợ: 024.44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan