Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo đấu giá bán cp của Cty Cp Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh do UBND tỉnh Quảng Ninh sở hữu

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh do UBND tỉnh Quảng Ninh sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 4, đường Cao Xanh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Thoát nước và xử lý nước thải, ….

Vốn điều lệ: 25.657.051.780 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 18.079 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.208.105 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.208.105 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/05/2020 đến 15h30 ngày 01/06/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/06/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 09/06/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/06/2020 đến 16 giờ ngày 15/06/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 11/06/2020 đến ngày 16/06/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan