Tin từ VIX

Tin từ VIX

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CP CỦA CTY CP HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC DO CTY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC SỞ HỮU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC DO CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC SỞ HỮU
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
Địa chỉ: P. Thọ Xuân, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất
Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 16.500 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    5.423.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    4.116.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 04/03/2020 đến 15h30 ngày 23/03/2020
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2020
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    09h30 ngày 31/03/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 31/03/2020 đến 16 giờ ngày 06/04/2020
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 05/04/2020 đến ngày 07/04/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan