Tin từ VIX

Tin từ VIX

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An
Địa chỉ: Số 58 Đào Tấn, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Ngành nghề kinh doanh: In ấn
Vốn điều lệ dự kiến: 34.501.700.000 đồng
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.355.370 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.355.370 cổ phần
Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đấu giá cổ phần (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ)
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/03/2021 đến 15h30 ngày 29/03/2021
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2021
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08h30 ngày 05/04/2021
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/04/2021 đến 16 giờ ngày 14/04/2021
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 06/04/2021 đến ngày 09/04/2021
File đính kèm:

1. Quy che dau gia.doc

2. BCBTT.pdf

3. Phe duyet phuong an co phan hoa.pdf

4. Phe duyet gia tri dn.pdf

5. Phe duyet phuong an lao dong.pdf

6. Phe duyet phuong an su dung dat.pdf

7. BCTC 2020.pdf

8. BCTC 2019.pdf

9. BCTC 9 thang 2019.pdf

10. BCTC 2018.pdf

11. BCTC 2017.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan