Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương tại Ngân hàng TMCP Bản Việt

THÔNG BÁO
Chào bán cổ phiếu của SAIGONBANK tại BVB ra công chúng
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 70/GCN-UBCK do
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/06/2021)

I. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu
1. Tên tổ chức chào bán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
2. Tên viết tắt: SAIGONBANK
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Tp.HCM.
4. Số điện thoại: (028) 39 143 183 Fax: (028) 39 143 193
Website: www.saigonbank.com.vn
5. Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng
(bằng chữ: Ba nghìn không trăm tám mươi tỷ đồng)
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tp.HCM
Số hiệu tài khoản: 117331
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300610408 do Sở kế hoạch và Đầu tư
Tp.HCM cấp lần đầu ngày 04/08/1993. Đăng ký thay đổi lần thứ 29, ngày 22/6/2018.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên
ngành): Giấy phép thành lập số 92/QĐ-NH5 ngày 04/05/1993 của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.
II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán
1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Ngân hàng TMCP Bản Việt
2. Tên viết tắt: NGÂN HÀNG BẢN VIỆT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5,
Quận 3, Tp.HCM
4. Điện thoại: (84-8) 62 679 679 Website: www.vietcapitalbank.com.vn/
5. Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng
(Ba nghìn sáu trăm bảy mươi tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).
6. Mã cổ phiếu : BVB
7. Giấy CNĐKDN: 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày
16/10/1992, thay đổi lần thứ 28 ngày 12/05/2021 .
– Ngành nghề kinh doanh chính: thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm hoạt động
huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không
kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và
cá nhân khác nhau trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện
các giao dịch ngoại tệ; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung
ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
cho phép.
– Mã ngành: 6419 (chính)
– Sản phẩm chính: Sản phẩm tiền gửi, Sản phẩm cho vay, dịch vụ bảo lãnh, thu đổi
ngoại tệ tiền mặt, Dịch vụ Ngân hàng điện tử, Kinh doanh ngoại tệ,…
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên
ngành): Giấy phép Thành lập và hoạt động Ngân hàng số 0025/NH-GP ngày 22/08/1992
được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
III. Phương án chào bán
1. Tên cổ phiếu: Ngân hàng TMCP Bản Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.261.611 cổ phiếu
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%
6. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành
của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 2,25%
7. Giá khởi điểm: 22.800 đồng/cổ phiếu
8. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM,
số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
9. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 25/6/2021 đến ngày 14/7/2021 tại các đại
lý.
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Tại các Đại lý đấu giá

Công ty CP Chứng khoán VIX Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P.Lê
Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 20/07/2021 tại các Đại
lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 22/07/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán
TP.HCM.
13. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được
mua: từ ngày 23/07/2021 đến ngày 29/07/2021 tại các đại lý nơi nhà đầu tư đăng ký
14. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 23/7/2021 đến ngày 31/07/2021 tại
các đại lý nơi nhà đầu tư đăng ký.
Các thông tin liên quan đến đợt chào bán: Nhà đầu tư có thể tham khảo Quy chế đấu
giá được đăng tải trên Website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
(http://www.saigonbank.com.vn), Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
(https://www.funan.vn), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các
Đại lý đấu giá.

Leave a Reply

Bài viết liên quan