Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Địa chỉ: Khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Ngành nghề kinh doanh:
Vốn điều lệ: 1.128.564.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 27.100 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 21.235.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 21.235.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 06/12/2021 đến 15h30 ngày 24/12/2021
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/12/2021
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 09h00 ngày 31/12/2021
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 06/01/2022
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 05/01/2022 đến ngày 07/01/2022
File đính kèm:
0. Quy che dau gia.doc
1. Ban CBTT LAS.pdf
2. QD phe duyet phuong an chuyen nhuong von.pdf
3. VB.536.Tiep thuc thuc hien QD16.pdf
4. VB.2375.Ket qua thuc hien de an tai co cau.pdf
5. QD.16.Phe duyet phuong an tai co cau.pdf
6. Gay xac nhan so huu.pdf
7. Giay DKKD.pdf
8. Dieu le.pdf
9. BCTC kiem toan nam 2019.pdf

10. BCTC kiem toan nam 2020 sau DC.pdf

11. BCTC quy 3 nam 2021.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan