Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA SỞ HỮU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La

Địa chỉ: Số 7, đường Bản Cọ, phường Chiềng An, Tp Sơn La, tỉnh Sơn La

Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nội thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị …

Vốn điều lệ: 304.624.627.915 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.315 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 19.080.876 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    19.080.876 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 04/03/2022 đến 15h30 ngày 24/03/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 31/03/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:   Từ ngày 01/04/2022 đến 16 giờ ngày 07/04/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 07/04/2022

File đính kèm:

  1. Quy che dau gia Moi truong do thi Son la.doc
  2. Ban CBTT.PDF
  3. Dieu Le.pdf
  4. QD phe duyet phuong an.pdf
  5. CV xac nhan.pdf
  6. Giay DKKD.pdf
  7. BC TC 2020.pdf
  8. BCTC nam 2021.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan