Lưu ký chứng khoán

Vix

Lưu ký chứng khoán

Hệ thống quản lý hiện đại của VIX cho phép quản lý tài sản của khách hàng một cách tốt nhất, nhanh chóng, minh bạch và đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của Khách hàng

Vix

Các nghiệp vụ Lưu ký VIX cung cấp

  • Tái lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
  • Đề nghị rút chứng khoán đã lưu ký
  • Chuyển khoản chứng khoán không qua sàn
  • Phong tỏa chứng khoán để thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba
  • Thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán đã lưu ký

Vix

Hoạt động & Dịch vụ khác

Vix

Tư vấn tài chính

Là nghiệp vụ mà VIX đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. VIX sẽ tiến hành các giao dịch, theo dõi, phân tích thông tin...

TÌM HIỂU THÊM Vix

Tư vấn tài chính

Vix

Môi giới chứng khoán

Cam kết với tổ chức phát hành chứng khoán về việc thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán trên thị trường, nhận mua...

TÌM HIỂU THÊM Vix

Môi giới chứng khoán

Vix

Tư vấn đầu tư

Thông qua hoạt động phân tích để đưa ra các lời khuyên, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một số công việc dịch vụ khác liên...

TÌM HIỂU THÊM Vix

Tư vấn đầu tư