Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán phần vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam tại Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

Thông báo đấu giá bán phần vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam tại Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

Tên doanh nghiệp sở hữu phần vốn góp: Đài truyền hình Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động viễn thông vệ tinh

Vốn điều lệ: 344.493.601.391 đồng

Giá khởi điểm: 188.778.616.000 đồng

Số mức giá: 01 mức giá

Bước giá: 100 đồng

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h ngày 24/12/2021 đến 15h30 ngày 06/01/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 13/01/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp: Từ ngày 14/01/2022 đến ngày 20/01/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 20/01/2022

File đính kèm:

 1. Quy che dau gia phan von gop VSVT.doc
 2. Ban CBTT.pdf
 3. Dieu le VSTV nam 2014.pdf
 4. BCTC kiem toan nam 2020 VSTV.pdf
 5. BCTC kiem toan nam 2019 VSTV.pdf
 6. BCTC Quy 3 2021 VSTV.pdf
 7. Xac nhan so huu phan von gop VSTV.pdf
 8. Chung thu tham dinh gia.pdf
 9. Quyet dinh so 1135 VTV.pdf
 10. Cong van so 1288 VTV.pdf
 11. Cong van CO.pdf
 12. Giay CN dang ky dau tu VSTV.pdf
 13. Giay CN DKKD VSTV.pdf
 14. Hop dong lien doanh VSTV sua doi nam 2021.pdf
 15. Dieu le VSTv sua doi nam 2021.pdf
 16. Hop dong lien doanh VSTV nam 2014.pdf

Trả lời

Bài viết liên quan