Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán CP của Công ty CP Cảng Đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh Bình

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa, …

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 15.815 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.900.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.900.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 20/10/2020 đến 15h30 ngày 05/11/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/11/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 12/11/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/11/2020 đến ngày 19/11/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 19/11/2020

File đính kèm:

1. Quy che dau gia CTCP Cang dam Ninh Binh.doc

2. Ban CBTT Vinachem thoai tai CTCP Cang dam NB.pdf

3. QD phe duyet PA chuyen nhuong va gia khoi diem.pdf

4. Giay DKKD_CTCP Cang dam Ninh Binh.pdf

5. Giay DKKD_Vinachem.pdf

6. Dieu le CTCP Cang dam NB.pdf

7. BCTC kiem toan nam 2019.pdf

8. BCTC soat xet 6 thang dau nam 2020.PDF

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan