Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam

Địa chỉ: Số 78 Hùng Vương, , TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và liên kết sản xuất giống lúa; Sản xuất cây trồng cạn, nấm, cây ăn quả, cây lâm nghiệp; Chăn nuôi …

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 13.884.240.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.281.303 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 680.300 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/11/2019 đến 15h30 ngày 19/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/12/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 26/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/12/2019 đến 16 giờ ngày 04/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 27/12/2019 đến ngày 02/01/2020

File đính kèm:

1. Quy che dau gia co phan_TT giong nong lam nghiep QN.doc

2.1 Ban cong bo thong tin ban dau gia cp lan dau.pdf

2.2 Ban cong bo thong tin – dich thuat sang tieng Anh.pdf

3.1 QD phe duyet phuong an co phan hoa – Tieng Viet.pdf

3.2 QD phe duyet phuong an co phan hoa – English.pdf

4. Phuong an co phan hoa.pdf

5. QD phe duyet gia tri don vi Trung tam Giong NLN QN.pdf

6. Du thao Dieu le Cong ty Co phan.pdf

7.1 QD phe duyet phuoang an su dung Lao dong.pdf

7.2 QD phe duyet phuong an su dung dat.pdf

8. QD thanh lap TTG NLN Quang Nam.pdf

9.1 BCTC 2016.pdf

9.2 BCTC 2017.pdf

9.3 BCTC 2018_mau Ke toan don vi su nghiep.pdf

9.4 BCTC 2018 Kiem toan_mau Ke toan Doanh nghiep.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan