Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 47.310 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.225.648 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 18.225.648 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ ngày 26/11/2021 đến 15h30 ngày 10/12/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/12/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi thư bảo đảm đến đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 17/12/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/12/2021 đến ngày 24/12/2021

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021

File đính kèm:

  1. PTI_ Ban cong bo thong tin ban dau gia.pdf

  2. Van ban 3145 Bo TTTT.pdf

  3. QD 143 HDQT phe duyet phuong an cn von PTI.pdf

  4. Dieu le PTI.pdf

  5 Xac nhan so huu CP PTI.pdf

  6. BCTC_TH_PTI 2019.pdf

  7. BCTC_TH_PTI 2020.pdf

  8. BCTC_TH__PTI_Q3.2021.pdf

  9. Quy che dau gia-PTI.doc

  10. BCTC_HN_PTI_2019.pdf

  11.BCTC_HN_PTI 2020.pdf

  12.BCTC_HN_PTI_Q3.2021.pdf

  Trả lời

  Bài viết liên quan