Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Công ty Cổ phần COKYVINA sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN DO CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần COKYVINA

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Địa chỉ: Tầng 8 – Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ….

Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 69.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.046.930 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.046.930 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 09/08/2022 đến 15h30 ngày 30/08/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/09/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 09/09/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 16/09/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 13/09/2022 đến ngày 16/09/2022

File đính kèm:

 1. Quy che dau gia.doc
 2. Nghi quyet HDQT so 03.pdf
 3. Nghi quyet HDQT so 02.pdf
 4. Giay CN DK CB CP ra cong chung Ban cao bach.pdf
 5. Nghi quyet DHDCD thuong nien 2022.pdf
 6. BC tai khoan CK BSC den 31.03.22.pdf
 7. PTI_BCTC_Quy I.2022_Congtyme.pdf
 8. PTI_BCTC_Quy I.2022_Hopnhat.pdf
 9. PTI_BCTC_2020_Kiemtoan_Hopnhat.pdf
 10. PTI_BCTC_2020_Kiemtoan_Congtyme.pdf
 11. PTI_BCTC_2021_Kiemtoan_Congtyme.pdf
 12. PTI_BCTC_2021_Kiemtoan_Hopnhat.pdf

Trả lời

Bài viết liên quan