Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập quy hoạch, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế xây dựng các công trình điện …

Vốn điều lệ thực góp: 158.347.450.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 59.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 11.335.910 cổ phần      

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.746.357 cổ phần             

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/06/2019 đến 15h30 ngày 25/06/2019+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2019 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 02/07/2019        

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/07/2019 đến 16 giờ ngày 09/07/2019             

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2019 đến ngày 09/07/2019    

File đính kèm:

1.Quy che ban dau gia co phan_TV4.doc

2.Giay DKKD Lan 14 TV4.pdf

3.BC Quyet toan TCDN Quy I.2019.pdf

4.BCTC nam 2018 da kiem toan.pdf

5.BCTC nam 2017 da kiem toan.pdf

6.Dieu le Cong ty TV4.pdf

7.Ban CBTT TV4.pdf

8.Dang ky kinh doanh EVN.pdf

9.CV 266 Uy ban Quan ly von tai DN.compressed.pdf

10.QD 207 HDTV EVN.pdf

11.Dinh chinh Quy che ban dau gia co phan_TV4.pdf

12.Mau don tham du dau gia.doc

13.Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan