Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của CTCP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị do UBND tỉnh Quảng Trị sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến, thương mại và dịch vụ khác sạn, du lịch …

Vốn điều lệ thực góp: 84.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.358 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.400.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/09/2019 đến 15h30 ngày 26/09/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/10/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 03/10/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 10/10/2019

File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_SEP.doc

2. Ban CBTT SEP Dau Gia.pdf

3.1 Bao cao Kiem toan SEP 2018.pdf

3.2 BCTC Quy 2_2019_SEP.pdf

3.3 Bao cao Kiem toan SEP 2017.pdf

4. DIEU LE CTCP TCT TMQT 20.04.2018.pdf

5. Giay CN DKKD_SEP.pdf

5.1 Quyet Dinh 1232 – TTCP Danh sach Thoai von NN.pdf

5.2 QD 3294 ve viec UQ thuc hien Phan cong thaoi von NN.pdf

5.3 QD_1420 Phe duyet PA thaoi von NN.pdf

5.4 QD 1181 Phe duyet Gia tri CP SEP.pdf

5.5 QD 2372 Phe Duyet KH Thoai von NN.pdf

5.6 QD 179 ve viec xac nhan so CP so huu tu do chuyen nhuong.pdf

Mau tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan