Tin tức khác

Tin tức khác

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ SỞ HỮU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1

Địa chỉ: 168 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 75.051.600.000 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.100.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.644.070 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 17/02/2022 đến 15h30 ngày 02/03/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/03/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 09/03/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/03/2022 đến ngày 16/03/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 11/03/2022 đến ngày 16/03/2022

File đính kèm:

0 Quy che dau gia hud1_1645000788.doc

 1. QD phe duyet phuong an san xuat.PDF
 2. Ban CBTT HUD1.pdf
 3. BCTC HN 9 thang 2021.pdf
 4. BCTC HN 2019.pdf

   13.BCTC HN HUD1 2020.pdf

 1. BCTC HN quy 4.2021.pdf
 2. BCTC rieng HUD1 2019.pdf
 3. BCTC rieng 9 thang 2021.pdf
 4. BCTC rieng HUD1 2020.pdf
 5. BCTC rieng HUD1 quy 4.2021.pdf
 6. VB 1192.BXD-QLDN tiep tuc thuc hien PA 403.PDF
 7. VB 5142 ngay 13.12.21 BXD chap thuan chu truong thoai HUD1.pdf
 8. NQ so 50 NQ-HDTV.pdf
 9. CV 491 ngay 27.01.22 HUD1 gui TCT xac nhan CP so huu tu do chuyen nhuong.pdf
 10. GIay chung nhan so huu CP HUD1.pdf
 11. Giay DKKD HUD1.pdf
 12. Dieu le HUD1.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan