Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn do UBND tỉnh Bắc Kạn sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Ngành nghề kinh doanh: Xử lý, cấp thoát nước

Vốn điều lệ: 36.273.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.241 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.015.644 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.015.644 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 07/08/2019 đến 15h30 ngày 27/08/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 06/09/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2019 đến 16 giờ ngày 14/09/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 08/09/2019 đến ngày 14/09/2019

File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Cap thoat nuoc Bac Kan.doc

2. Ban cong bo thong tin.pdf

3. Quyet dnh phe duyet gia khoi diem phuong an thoai von.pdf

4. Dang ky KD.pdf

5. BCTC 2017.pdf

6. BCTC 2018.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac dai ly dau gia.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan