Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của CTCP Bột giặt NET do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Địa chỉ: Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất chất tẩy rửa …

Vốn điều lệ: 223.983.740.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 30.900 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.359.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.359.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 14/06/2019 đến 15h30 ngày 03/07/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:10h00 ngày 10/07/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:Từ ngày 11/07/2019 đến 16 giờ ngày 17/07/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:Từ ngày 12/07/2019 đến ngày 17/07/2019

File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_NET.doc

2. Ban cong bo thong tin_NET.pdf

3. QD phe duyet phuong an.pdf

4. QD-TTg phe duyet de an tai co cau Vinachem.PDF

5. Bao cao tai chinh nam 2017 cua NET.pdf

6. Bao cao tai chinh nam 2018 cua NET.pdf

7. Bao cao tai chinh Q1.2019 cua NET.pdf

8. DKDN cua NET.pdf

9. Dieu le cua NET.pdf

Mau don tham du dau gia_NET.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia_NET.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan