Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Giám định ….

Vốn điều lệ: 104.999.550.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 171.675.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.150.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.150.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h ngày 13/12/2023 đến 15h30 ngày 05/01/2024

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2024

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 15/01/2024

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 22/01/2024

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 22/01/2024

File đính kèm:

1.1 Quy che dau gia Vinacontrol.pdf

1.Thong bao ban dau gia cp VNC so SCIC so huu.pdf

10.Dieu le CTCP Tap doan Vinacontrol.pdf

11.1 BCTC tong hop kiem toan 2021.pdf

11.2 BCTC hop nhat kiem toan 2021.pdf

11.3 BCTC tong hop da kiem toan 2022.pdf

11.4 BCTC hop nhat kiem toan 2022.pdf

11.5 BCTC tong hop Quy III.2023.pdf

11.6 BCTC hop nhat Quy III.2023.pdf

12. Phu luc danh sach dai ly.pdf

2.Ban Cong bo thong tin chuyen nhuong von.pdf

3.Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

4.CV3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf

5.CV 990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001.pdf

6.Nghi quyet 220 Phe duyet phuong thuc ban ca lo cp CTCP Tap doan Vinacontrol.pdf

7.Quyet dinh 287 phe duyet Phuong an ban von VNC.pdf

8.Giay Chung nhan so huu co phan.pdf

9.Giay Chung nhan DKDN Vinacontrol.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan