Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Địa chỉ: Đường số 11, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các loại giấy; Trông rừng, chăm sóc rừng …

Vốn điều lệ: 890.915.030.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 7.216.576 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.216.576 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h ngày 09/12/2019 đến 15h30 ngày 20/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (theo Phụ lục 06 kèm theo Quy chế đấu giá đính kèm)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 27/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/12/2019 đến 16 giờ ngày 02/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 02/01/2020

File đính kèm:

Ban CBTT thoai von NXBGDVN tai CTCP Tap doan Tan Mai.pdf

BCTC HN kiem toan 2017 CTCP Tap doan Tan Mai.pdf

BCTC HN kiem toan 2018 CTCP Tap doan Tan Mai.pdf

BCTC rieng kiem toan 2017 CTCP Tap doan Tan Mai.pdf

BCTC rieng kiem toan 2018 CTCP Tap doan Tan Mai.pdf

Dang ky kinh doanh CTCP Tap doan Tan Mai.pdf

Dang ky kinh doanh NXBGDVN.pdf

Dieu le CTCP Tap doan Tan Mai.pdf

GCN co phan.pdf

NQ 99 cua NXBGDVN thoai von tai CTCP Tap doan Tan Mai.pdf

QD 948 phe duyet phuong an tai co cau NXBGD.pdf

Quy che dau gia.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan