Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Địa chỉ: Số 18/44 Đức Giang, Thương Thanh, Long Biên, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm); sản xuất phân bón …

Vốn điều lệ: 1.293.636.160.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 49.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 11.451.308 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 11.451.308 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 10/12/2019 đến 15h30 ngày 24/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h00 ngày 31/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/12/2019 đến 16 giờ ngày 06/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 07/01/2020

File đính kèm:

0. quy che.doc

1. Don dk dau gia.pdf

10. DGC – Giy dkkd.pdf

12. DGC – Bao cao Kiem toan von 2019.pdf

13. DGC – BCTC Q3.2019 – HN.pdf

14. DGC – BCTC Q3.2019 – rieng.pdf

15. DGC – BCTC 2018 – HN.pdf

16. DGC – BCTC 2018 – Rieng.pdf

17. DGC – BCTC 2017.pdf

2. QD so 380 chap thuan PA CNV.pdf

3. QD so 16 caa TT.pdf

4. VNC – GCN DKDN.pdf

5. Chung thu tham dinh gia.pdf

8. Ban CBTT.pdf

9. Giay xac nhan so huu cp.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan