Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình

Địa chỉ: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, truyền tải và phân phối điện

Vốn điều lệ đăng ký: 240.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp: 163.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 17.940 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.075.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.075.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 26/09/2019 đến 15h30 ngày 21/10/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/10/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 28/10/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/10/2019 đến 16 giờ ngày 04/11/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 04/11/2019

File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia TBW.doc

2. Ban CBTT Thoai von EVN tai TBW.pdf

3.1. BCTC 6T2019 TBW.pdf

3.2. BCTC 2018 TBW.pdf

3.3. BCTC 2017 TBW.pdf

4.1. Giay DKKD EVN.pdf

4.2. Giay DKKD TBW.pdf

5. Dieu le TBW.pdf

6. CV 266UBQLV_NL.pdf

7. QD 278 HDTV EVN.pdf

Cac mau don_Dau gia.docx

Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan