Tin tức khác

Tin tức khác

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC DO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC SỞ HỮU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC DO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc

Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất có bản, buôn bán hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), …

Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 14.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.423.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:           4.198.100 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/01/2022 đến 15h30 ngày 17/02/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 24/02/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/02/2022 đến ngày 03/03/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 03/03/2022

File đính kèm:

  1. Quy che dau gia.doc
  2. Ban cao bac.pdf
  3. Dieu le.pdf
  4. QD HDQT.pdf
  5. Giay chung nhan so huu.pdf
  6. Giay chung nhan.pdf
  7. Giay CNDKDN.pdf
  8. BCTC 2020.pdf
  9. BCTC quy 3.2021.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan