Tin từ VIX

Tin từ VIX

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, P. Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch, ….

Vốn điều lệ: 393.201.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.700 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 19.036.826 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 19.036.826 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/01/2020 đến 15h30 ngày 04/02/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/02/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 11/02/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/02/2020 đến 16 giờ ngày 17/02/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 12/02/2020 đến ngày 17/02/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan