Tin từ VIX

Tin từ VIX

Chứng khoán VIX trả cổ tức 12%, 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu

Chứng khoán VIX trả cổ tức 12%, 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu

Ngày 30/06/2022 tại Khách sạn Melia Hanoi, CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX – sàn HSX) đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội đã thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Thông qua các Tờ trình: Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với Lợi nhuận trước thuế đạt 907,2 tỷ đồng hoàn thành 133% kế hoạch đã đặt ra và tăng trưởng 221% so với năm 2020. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phê duyệt mức chi trả cổ tức 12%, trong đó 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 5.491.904.580.000 đồng.

Chứng khoán VIX trả cổ tức 12%, 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu - Ảnh 1.

Hoạt động kinh doanh năm 2021- Chứng khoán VIX đạt lợi nhuận trước thuế đạt 907,2 tỷ đồng hoàn thành 133% kế hoạch đã đặt ra và tăng trưởng 221% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, trước tình hình biến động của thị trường thời gian gần đây, Đại hội cũng thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 thận trọng với lợi nhuận trước thuế là 820 tỷ đồng, giảm 9,6% so với kết quả thực hiện được năm 2021. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:6 (tương ứng 6%), vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến là: 5.821.418.850.000 đồng, với phương án sử dụng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặt khác, Đại hội còn thông qua việc cổ đông/nhóm cổ đông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải thực hiện chào mua công khai.

Chứng khoán VIX trả cổ tức 12%, 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu - Ảnh 2.

Chứng khoán VIX thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:6 (tương ứng 6%), vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến là: 5.821.418.850.000 đồng.

Cũng trong Đại hội, Công ty cho biết Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 400 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành gần 50% kế hoạch năm 2022.

Với việc nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đã diễn ra thành công tạo tiền đề cho Công ty triển khai các hoạt động tiếp theo trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Leave a Reply

Bài viết liên quan