Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cạnh tranh theo lô CP của TCT Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP do TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường ….

Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng

Hình thức chào bán cạnh tranh: Đấu giá trọn lô

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 56.949.500 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:   0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 14/10/2022 đến 16h00 ngày 04/11/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 09/11/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 09h00 ngày 11/11/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/11/2022 đến 16 giờ ngày 17/11/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 17/11/2022

File đính kèm:

 1. 2019 BCTC.HN.pdf
 2. 2019 BCTC.me.pdf
 3. 2020 BCTC.HN.pdf
 4. 2020 BCTC.rieng.pdf
 5. 2021 BCTC HN.pdf
 6. 2021 BCTC Me.pdf
 7. 2022 BCTC SXBN HN.pdf
 8. 2022 BCTC SXBN Me.pdf
 9. Ban CBTT.pdf
 10. Quyet dinh 296.pdf
 11. QD so 1001 cua Thu Tuong.pdf
 12. QD 908 cua TTCP.pdf
 13. Ty le so huu toi da.pdf
 14. dieu le.pdf
 15. Giay chung nhan so huu co phan.pdf
 16. Giay DKKD.pdf
 17. Mau so 08.Danh sach dai ly CBCT.docx
 18. QUY CHE CBCTCP TONG CONG TY DAU TU NUOC VA MOI TRUONG VN.docx

Leave a Reply

Bài viết liên quan