Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của TCT Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP

Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc, P. Thịnh Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nôi

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, thiết kế, giám sát cá công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi

Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Bước giá: 200.000.000 đồng/lô cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 187.327.940.800.000.000 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 2.156.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:           Nhà đầu tư nước ngoài khi nghiên cứu mua cổ phần HEJ phải có trách nhiệm cập nhật khối lượng cổ phần HEJ còn được phép nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài được công bố hàng ngày trên website của SGDCK Hà Nội và đảm bảo khối lượng đăng ký mua không vượt quá khối lượng còn được phép nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài do SGDCK Hà Nội công bố tại thời điểm đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh. Trường hợp tại thời điểm đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện để tham dự, tuy nhiên tại thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần trúng giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số cổ phần trúng giá và đã thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn khối lượng cổ phần HEJ còn được phép nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được mua cổ phần và SCIC sẽ nhận lại toàn bộ cổ phần, hoàn trả lại toàn bộ tiền đặt cọc và số tiền đã thanh toán khi trúng giá của nhà đầu tư

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 09/12/2021 đến 15h30 ngày 23/12/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian:  Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian:  14h30 ngày 30/12/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 06/01/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:           Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 07/01/2022

           

File đính kèm:

 1. Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf
 2. CV 990 ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF
 3. QD chao ban canh tranh cp cua SCIC tai HEJ.pdf
 4. Ban CBTT chuyen nhuong von HEJ.pdf
 5. GCN DKKD HEJ.pdf
 6. Dieu le HEJ.pdf
 7. Xac nhan co phan cua SCIC tai HEJ.pdf
 8. BCTC rieng kiem toan 2019.pdf
 9. BCTC rieng kiem toan 2020.pdf
 10. Quy che chao ban canh tranh.doc
 11. BCTC hop nhat kiem toan 2019.pdf
 12. BCTC hop nhat kiem toan 2020.pdf
 13. NQ HDTV phe duyet ban canh tranh.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan