Tin từ VIX

Tin từ VIX

Chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập quy hoạch, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế xây dựng các công trình điện

Vốn điều lệ: 158.347.450.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 59.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 11.335.610 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.745.600 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/07/2019 đến 15h30 ngày 06/08/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/08/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 08h30 ngày 13/08/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/08/2019 đến 16 giờ ngày 20/08/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 20/08/2019

File đính kèm:

0. Quy che chao ban canh tranh co phan_TV4.doc

1. Giay DKKD Lan 14 TV4.pdf

2. BC Quyet toan TCDN Quy I.2019.pdf

3. BCTC nam 2018 da kiem toan.pdf

4. BCTC nam 2017 da kiem toan.pdf

5. Dieu le Cong ty TV4.pdf

6. Ban CBTT TV4.pdf

7. Dang ky kinh doanh EVN.pdf

8. CV 266 Uy ban Quan ly von tai DN.compressed.pdf

9. QD 207 HDTV EVN.pdf

Cac mau don tham du chao ban canh tranh.doc

Phu luc Danh sach cac dai ly chao ban canh tranh.doc

Leave a Reply

Bài viết liên quan