Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Địa chỉ: Khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất

Vốn điều lệ: 1.128.564.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 27.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 21.235.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 21.235.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 11/02/2022 đến 15h30 ngày 25/02/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/03/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 08h30 ngày 04/03/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/03/2022 đến ngày 11/03/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 08/03/2022 đến ngày 11/03/2022

File đính kèm:

0 Quy che chao ban canh tranh LAS.doc

1.CBTT.LAS..pdf

10. BCTC kiem toan nam 2020 sau DC.pdf

11.BCTC Quy 4.2021.pdf

12.Xac nhan so huu co phan.pdf

2. QD phe duyet phuong an chuyen nhuong.pdf

3.VB.536.Tiep tuc thuc hien QD 16.pdf

4.VB.2375.Ket qua thuc hien tai co cau.pdf

5.QD.16.Phe duyet phuong an tai co cau.pdf

6.Quyet dinh 12.pdf

7.Giay DKKD.pdf

8.Dieu le.pdf

9.BCTC kiem toan nam 2019.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan