Công bố thông tin

Công bố thông tin

VIX- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc công ty:

  1. Thông báo giao dịch mua cổ phiếu (thực hiện quyền mua phát hành thêm cổ phiếu VIX)
  2. Thông báo giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu VIX

(Chi tiết theo các tập tin đính kèm)

20210915-VIX-Thong_bao_chuyen_nhuong_quyen_mua_co_phieu_cua_nguoi_noi_bo-Nguyen_Thi_Tuyet-_Pho_chu_tịch_HDQT-TGD

20210915-VIX-Thong_bao_giao_dich_co_phieu_cua_nguoi_noi_bo-Nguyen_Thi_Tuyet-_Pho_chu_tịch_HDQT-TGD

Leave a Reply