Công bố thông tin

Công bố thông tin

VIX Thay đổi Tổng giám đốc công ty

Công ty Cổ phần chứng khoán VIX xin công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Tổng giám đốc công ty như sau:

  • Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Tuyết kể từ ngày 19/10/2022
  • Bổ nhiệm ông: Trương Ngọc Lân giữ chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 19/10/2022.

20221019-VIX-_CBTT_-Thay_doi_Tong_giam_doc.pdf

Leave a Reply