Công bố thông tin

Công bố thông tin

VIX Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch HĐQT công ty

Công ty Cổ phần chứng khoán VIX xin công bố thông tin bất thường về việc hay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch HĐQT công ty như sau:

 Thông qua việc bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kể từ ngày 02/11/2022

  • Bầu bà Nguyễn Thị Tuyết làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 02/11/2022.

Đồng thời bà Nguyễn Thị Tuyết thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX kể từ ngày 02/11/2022

20221019-VIX_CBTT_Thay_doi_Chu_tịch_HĐQT_Pho_CT_HĐQT.pdf

Leave a Reply