Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

VIX Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, xin công bố thông tin Tài liệu Đại hội đông cổ đông bất thường để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Chi tiết theo các tập tin đính kèm)

20211210-VIX-Phieu_lay_y_kien_CĐ_bang_van_ban_2021

20211210-VIX-TT_thong_qua__PA_chao_ban_CP_tang_von_Dieu_le

20211210-VIX-Phuong_an_chao_ban_CP_tang_von_Dieu_le

20211210-VIX-_Du_thao_Nghi_quyet_ĐHĐCĐ_thong_qua_lay_y_kien_CĐ_bang_van_ban

Leave a Reply